home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook

Conceptplannen Heischuur zijn klaar

15-03-2024

Het verhaal van de nieuwe Heischuur begon al enige tijd terug met een participatietraject. Een groep enthousiaste burgers ging samen aan de slag om te kijken welke weg we zouden inslaan met de nieuwe Heischuur. Na een aantal intense sessies beëindigden we het participatietraject met een lijst eisen en wensen. Ondertussen werden de ontwerpplannen ook afgestemd met de hoofdgebruikers en verenigingen.

Eisen en wensen

Zo werd er gevraagd om zeker rekening te houden met de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het gebouw, een efficiënte en optimale indeling, de multifunctionaliteit van ruimtes en lokalen, een maximale veiligheid op het kruispunt, fietsenstalling, enz.

Daarnaast werden er ook een aantal wensen uitgesproken zoals een goed uitgeruste keuken, een podiumzaal, gezelligheid en een eigentijds concept.

Zoektocht naar een architect

Het gemeentebestuur ging aan de slag om een architect te zoeken die een ontwerp kon maken dat het dichtst aansloot bij de eisen- en wensenlijst. Uiteindelijk werd het architectenbureau CLVR Architecten BV uit Lummen aangesteld.

De projectgroep, aangevuld met het architectenbureau, verfijnde het ontwerpplan waardoor zeer veel van de lijst met eisen en wensen kon afgevinkt worden.

Nieuwe Heischuur

Het nieuwe gebouw, dat 200 m² groter is dan het vorige, wordt op hetzelfde perceel opgetrokken. Het gebouw zal echter meer naar achter ingeplant worden. Op die manier verhogen we de veiligheid op het kruispunt van Heieinde en Schuurhoven.

Door de toename van het volume van het gebouw en door efficiënter gebruik te maken van de ruimtes, worden de lokalen groter en multifunctioneler.

Welke lokalen zijn er voorzien?

Grote zaal (meer dan 200 m²) met vast podium  Zaal van ongeveer 70 m² Keuken (35 m²) met drankenberging (24 m³) en koelcel (de twee vorige zalen hebben een verbinding met keuken en drankenberging) Zaal van ongeveer 50 m²  Crearuimte van 35 m² en 65 m² Vestiaire Sanitair Bergingen Personeelsruimte en groendienst (120 m²) Mobiliteit

Wat mobiliteit betreft zijn er fietsenstallingen voorzien vooraan en aan de zijkant van het gebouw. Daarnaast blijft een gedeelte van de huidige parking behouden. We voorzien ook een kiss & ride zone voor zij die iemand afzetten of ophalen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid stond hoog in de lijst van wensen en eisen. Het gebouw zal dan ook bijna energie neutraal zijn (BEN). Dit vertaalt zich in de aanleg van een warmtenet (i.s.m. basisschool Reuzepas) dat ook zorgt voor koeling, zonnepanelen, een groendak en recuperatie van regenwater.

Omgevingsaanvraag

De omgevingsvergunning werd aangevraagd en is lopende. Daarna zal een overheidsopdracht uitgeschreven worden voor de bouw van het gebouw. Het aanduiden van de aannemer is voorzien voor eind september. De start van de werken is voorzien in de herfst van dit jaar.

Eind augustus van dit jaar sluit de huidige Heischuur definitief de deuren.

Benieuwd naar de conceptplannen? Download ze hier.

Onderzoek dorpscafé de nieuwe Heischuur

23-05-2022

Tijdens het laatste participatiemoment over De Heischuur legden we de deelnemers een aantal belangrijke vragen in verband met de nieuwe Heischuur voor. Het was echter niet eenvoudig om daar een antwoord op te vinden. Daarom kaatsten de deelnemers de bal terug naar het gemeentebestuur en vroegen hen om advies.

Alle thema’s, ideeën en bijdragen van het ganse proces werden opgenomen in de blauwdruk. Ook de vragen en onduidelijkheden van de deelnemers werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden op alle vragen.

Uiteindelijk bleef enkel de vraag over een potentieel dorpscafé zonder antwoord. Aangezien het bestuur niet uit het niets een antwoord kon geven op de vraag of er een dorpscafé zou komen aan de nieuwe Heischuur, werd beslist een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Het college van burgemeester en schepenen stelde de externe firma ‘Horeca Partners’ aan om te onderzoeken of een dorpscafé aan de nieuwe Heischuur rendabel én haalbaar zou zijn.

Onderzoek dorpscafé

Horeca Partners startte haar onderzoek met een bezoek aan De Heischuur en een verkenning van de omgeving. Om het onderzoek te helpen, vroegen zij ook cijfergegevens op. Wij bezorgden hen o.a.:

gedetailleerde bevolkingscijfers van Oosthoven, zoals: het aantal gezinnen in Oosthoven samenstelling van deze gezinnen leeftijden het aantal mannen, vrouwen, x leerlingenaantal op de school

toeristische gegevens, zoals evenementen attractiepolen aantal bezoekers

socio-culturele gegevens, zoals aantal verenigingen en leden die De Heischuur gebruiken frequentie van het gebruik soorten activiteiten

In het onderzoek bekeken zij verschillende zaken zoals de wenselijkheid, de levensvatbaarheid en het concept van de uitbating. Wat het concept betreft, keken ze niet enkel naar de inrichting van een mogelijk dorpscafé, maar ook naar het grotere geheel zoals de beleving, de (meer)waarde, het aanbod, openingsuren, capaciteit, inplanting, type uitbater en het financiële plaatje.

Conclusie onderzoek

Uit de analyse van het onderzoek komt voort dat het potentieel voor een horecazaak in de nieuwe Heischuur niet met 100% zekerheid aan te tonen is. Het aantal inwoners, in combinatie met de eerder beperkte passage, maakt dat er vermoedelijk niet voldoende automatische, terugkerende gasten zullen zijn om de zaak te rentabiliseren. Daarenboven is een café dat deel uitmaakt van een groter geheel (in dit geval een gemeenschapscentrum), moeilijker te positioneren als stamcafé of vaste afspraakplaats dan een totaal losstaande zaak. Bovendien wordt ook verwacht van de gemeente dat zij de investeringen volledig zelf draagt.

Dit alles samen maakt dat het gemeentebestuur beslist heeft om geen dorpscafé te voorzien binnen de nieuwe Heischuur. Uiteraard willen we wel tegemoetkomen aan de gebruikers van De Heischuur en zullen er cafetariamogelijkheden voorzien worden.

Volgende stappen

Nu alle vraagstukken beantwoord zijn en het participatietraject afgerond is, gaan we een stap verder. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper. De gekozen ontwerper zal de resultaten van het participatietraject meekrijgen als leidraad om op die manier een nieuwe Heischuur te ontwerpen. Een Heischuur die modern, multifunctioneel en toegankelijk is in een veilige en aantrekkelijke omgeving.

Blauwdruk Heischuur

04-02-2022

In oktober 2021 vond de laatste participatieavond rond de nieuwe Heischuur plaats. Tijdens die avond kregen de deelnemers een terugkoppeling over de resultaten van de ideeën die via het participatieplatform binnenkwamen. Daaruit bleek dat er heel wat eensgezindheid was, maar niet over alle topics kwam men overeen. Het ging dan bijvoorbeeld over tegenstrijdigheden, zaken die niet eerder aan bod gekomen waren, zaken waar de indieners zelf een aantal vragen deden rijzen, enz. 
Tijdens het participatiemoment kregen de deelnemers op basis van die topics dan ook 4 vraagstukken voorgeschoteld waarover ze konden nadenken en brainstormen over de best mogelijke oplossing. 

In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’?

Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden. Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat?

De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet meer huren? Wat met nieuwe verenigingen?

Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het minimum te beperken?

Tijdens de sessie werden heel wat goeie ideeën en gedachten gewisseld, echter bleek dat sommige vraagstukken toch te moeilijk te beantwoorden waren. De groep besliste om bepaalde zaken over te dragen aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur hebben in tussentijd niet stil gezeten. De thema's, ideeën en bijdragen werden allemaal opgenomen in de blauwdruk. Ook de onduidelijkheden werden hierin opgenomen. Het bestuur en de kerngroep hebben de vragen grondig bekeken en getracht een antwoord te bieden zodat deze mee konden opgenomen worden in de blauwdruk. Het waren niet de makkelijkste vragen, dat wil ook zeggen dat er niet op elke vraag een kant-en-klaar antwoord is. Voor sommige zaken, zoals het dorpscafé, zal er eerst een onderzoek volgen voordat er hierover een beslissing genomen kan worden. 

Je kan de blauwdruk hier downloaden.
Meer nieuws & activiteiten

De nieuwe Heischuur

Lees meer over het traject.

Lees meer

Jullie ideeën

Hoe wordt De Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw?

Buurthuis
Misschien zou het ook wenselijk zijn om daar een soort buurthuis te organiseren waar alle mensen op bepaalde tijdstippen zouden kunnen samenkomen om iets te drinken en dit te laten uitbaten door vrijwilligers. Het zou een welgekomen aanvulling zijn voor de Oosthovense bevolking vermits horeca in Oosthoven ontbreekt. Voorbeelden zijn 'het schoor' en 'de meerloop' in Turnhout en 'Eigenaard' in Oud-Turnhout.
Johan V.
0 0
lees meer

Hoe wordt De Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw?

Een plaats voor jeugd, plaats om uit te gaan soort jeugdhuis
Veel jeugd uit Oud-Turnhout die willen uitgaan moeten naar Arendonk, Turnhout of Retie. Er zijn weinig plaatsen in Oud-Turnhout waar je kan uitgaan of iets gaan drinken als jeugd zijnde (buiten de splinter). Ik denk dat het wel goed kan zijn om de jeugd terug de kans te geven om mensen te ontmoeten en dit te kunnen doen op deze locatie.
Lucas R.
0 0
lees meer

Wat zijn argumenten voor of tegen privé verhuur in De Heischuur?

Tegen privé verhuur om de capaciteit voor verenigingen te vrijwaren.
Participatieavond 1
1 1
lees meer

Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in De Heischuur?

Hulp voor slechthorenden in zalen
Voor slechthorenden is een ringleiding een goede aanvulling op zijn/haar hoortoestel en in zalen draagt het bij aan de toegankelijkheid voor deze groep. Omdat de meeste hoortoestellen en cochleair implantaten (CI’s) een zogeheten T-stand hebben, is een slechthorende in staat met zijn hoortoestel het signaal van een ringleiding op te vangen en zo beter het geluid te ontvangen.
An B.
0 0
lees meer

Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke omgeving bij De Heischuur?

Gezellig
Zorg ervoor dat er een terras aanwezig is waar mensen van Oosthoven kunnen samenkomen om iets te drinken. Dus maak er ook een cafe aan waar ook de jeugd van Oosthoven kan samenkomen.
Michael V. van VZW Imani Belgium
0 1
lees meer

Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij De Heischuur?

Ruimte voor fietsenparking.

Zodat er meer mensen met de fiets naar De Heischuur komen.

Participatieavond 1
0 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

De nieuwe Heischuur

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

2021

Participatietraject

2022

Opmaak blauwdruk

2023

Opmaak bestek en zoektocht architect

2024

Omgevingsvergunning

Najaar 2024

Start der werken