Meer dan 50 geïnteresseerden bespreken eerste ideeën herinrichting dorpskern

Vele inwoners, bezoekers en handelaars gaven zowel via een online enquête, die liep van 19 juli tot 31 augustus 2021, als tijdens het eerste participatiemoment op 6 oktober, aan dat de verkeersveiligheid beter moet, dat er te weinig groen is, dat er ingezet moet worden op een bruisende dorpskern vol beleving en ontmoeting. Op basis van die input hebben we de projectambitie opgesteld die door de gemeenteraad in januari werd goedgekeurd. Je vindt dit document hier.

Tijdens het tweede participatiemoment op 29 maart jl. werden ideeën besproken van het studiebureau, dat een allereerste aanzet maakte van hoe een veiligere, groenere, bruisende dorpskern er zou kunnen uitzien.

We kregen waardevolle feedback van de deelnemers. Hieronder vind je een samenvatting van de inzichten:

 • De veiligheid van zwakke weggebruikers staat bovenaan de agenda van de aanwezigen.
  Onder meer volgende aandachtspunten werden meegegeven:
  • Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor voetgangers. Er moeten voldoende brede voetpaden voorzien worden, maar ook voldoende ruimte tussen gevel en fietspad/fietsers. Je moet veilig een winkel en een woning kunnen binnen- en buiten wandelen. Conflicten met fietsers moeten voorkomen worden.
  • Het idee waarbij de fietszone op een subtiele, minder zichtbare manier wordt afgebakend, leek voor meerdere deelnemers niet verkeersveilig. Er passeren veel fietsers, met veel verschillende snelheden. Fietsers en voetgangers scheiden door middel van een duidelijk aangeduid fietspad, lijkt een veiligere optie. Snelle fietsers (speedpedelec) kunnen best op de rijbaan rijden.
  • Vandaag wordt de ventweg snel opgereden door automobilisten. Het toekomstig ontwerp moet ervoor zorgen dat dit niet meer mogelijk is.
  • Snelheidsregime van 30 km/uur past binnen de projectambitie.
  • De impact van de ingrepen op de mobiliteit op de omliggende omgeving moet steeds bekeken worden. Sluipverkeer moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
 • Parkeren is een aandachtspunt.
  • Parkeren voor auto’s: meerdere aanwezigen geven aan dat ook in de toekomst in de nabije omgeving van de winkels voldoende ruimte moet blijven voor klanten die boodschappen doen, naar de kapper gaan, kleren gaan kopen, ... Kortparkeren moet voldoende lang zijn om de boodschappen te doen die men wil doen. Er is ook ruimte nodig voor parkings voor mensen met een handicap en eventueel ook voor ouders met heel jonge kinderen.
   Parkeren aan de Djoelen en aan Tramwissel kan interessant zijn voor wie langer in Oud-Turnhout moet zijn. Die parkings moeten wel goed aangegeven worden, zodat men gemakkelijk de weg ernaartoe vindt. Bewonersparkeren is een aandachtspunt. Bewonerskaarten worden gesuggereerd als oplossing. Wanneer er niet meer mag geparkeerd worden op de ventwegen, dan moet dit ook duidelijk aangegeven worden in het straatbeeld en gehandhaafd worden. Het idee van een grotere blauwe zone past binnen de ambities van het project.
  • Er is een vraag om ruimte te voorzien voor vrachtwagens, zodat zij kunnen laden en lossen. Doorgaand vrachtverkeer moet verboden blijven.
  • Fietsparkeren: Er moeten in de toekomst in de dorpskern voldoende fietsparkeerplaatsen komen voor alle soorten fietsen, steps, ...
  • Vraag om ook locaties voor laadpalen voor elektrische auto’s mee op te nemen in het plan.

 • Een volledig verhard dorpsplein strookt niet met de ambitie om de dorpskern te vergroenen. Echter, de meeste deelnemers zagen de kermis en de markt ook in de toekomst op het marktplein. Deze optie is niet combineerbaar met een volledige vergroening van het dorpsplein. De deelnemers vonden een consensus in een deels verhard en deels groen dorpsplein. Er gingen ook stemmen op om de kermis (al dan niet gedeeltelijk) te verhuizen naar het plein aan de Sint-Bavo kerk. Op het plein zou ook ruimte voor horeca (bv. zomerterras) kunnen voorzien worden.

 • Wanneer er meer plaats is voor voetgangers, dan zal dit ook meer uitnodigen om langer in de dorpskern te blijven. Zowel in het scenario waarbij er een knip zou komen aan Rimbaud als bij het scenario met een knip aan het gemeentehuis, vonden de aanwezigen het een meerwaarde dat er potentieel meer ruimte vrijkomt voor terrasjes en beleving.

Opmerkingen die betrekking hebben op een specifieke plaats:

 • De deelnemers geven aan dat maatregelen op het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven om veiliger en gemakkelijker met de auto over te steken, welkom zijn. Er wordt gesuggereerd om de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers noordelijker te voorzien, zodat deze ook meer aansluit op het fietspad langs de Aa.
 • Eén van de groepen stelt voor om de Koning Boudewijnlaan door te trekken naar de N18, en dus een stukje nieuwe weg over het dorpsplein aan te leggen, in combinatie met een knip aan het gemeentehuis.
 • Er waren heel wat vragen over het idee waarbij de Koning Boudewijnlaan geknipt zou worden: hierbij moet goed nagedacht worden over de ontsluiting van het achterliggend gebied. Men verwacht extra verkeershinder in de achterliggende wijk, wat niet wenselijk is.
 • Voetgangers en fietsers hebben vandaag te weinig plaats ter hoogte van de verkeerslichten aan het kruispunt aan het gemeentehuis.
 • Vraag om het kruispunt voor het gemeentehuis conflictvrij te maken.
 • Voor het gemeentehuis ontbreekt een zebrapad.
 • Heel wat deelnemers vonden een knip aan het gemeentehuis een goed idee, maar vonden het niet realistisch. Het gevaarlijk punt aan Rimbaud blijft hierbij ook een aandachtspunt.
 • Niet alle parkings zijn openbaar. Vraag om dit duidelijker aan te geven op de kaarten.

Tenslotte, hebben verschillende deelnemers nog een suggestie voor het studiebureau meegegeven:

 • “Parkeerplaatsen”
 • “Naar bewoners luisteren”
 • “vrije voetpaden, 1,5m breed, 2m vrije hoogte”
 • “Parking voor klanten en handelaars superbelangrijk”
 • “Zwaar verkeer en tractors mijden in dorpsplein. Voetpad en fietspad leggen voor Schillebeeckx”
 • “Parking dorpsplein en kermis op dorpsplein, maar plaats voor iedereen”
 • “De hoek bij de Aldi gezellig maken met groen en uitbreiding voor water. Afscheiden van de weg (visueel). Elektriciteitskast mooi inkleden (street-art, groendak), banken plaatsen, speelelement plaatsen. Denk 8-80. Houd alternatieve mobiliteit als meest belangrijk en probeer zo weinig mogelijk parkeerplaatsen te houden”
 • “Hou rekening met bewoners langs de ventweg die ook in en uit hun garage en de baan op moeten en niet enkel met fietsers. Vergeet niet het aantal appartementen die erbij komen en die ook eens iemand op bezoek krijgen. Vergeet ook de gehandicapten niet. Blauwe zone zou een goed idee zijn.”
 • “Ik ben best akkoord dat je er een gezellige en meer groene dorpskern van wil maken, maar denk aub ook aan de collega’s winkeliers dat er parking over blijft voor de klanten om zeker van de parking die er over blijft blauwe zone te maken. Anders blijven de bewoners hun auto in het dorp parkeren”
 • “Tracht de dorpskern zoveel mogelijk verkeersarm te maken. Voorzien alternatieve wegen voor het autoverkeer. Eerbiedig de geschiedenis van Oud-Turnhout en houd de gedenktekens in ere”
 • “Onderzoek gemengd verkeer. Ruimte plus. Centrum aan de mens. Bankautomaat niet aan gemeentehuis”
 • “Vent-weg”
 • “Houd rekening met de reeds bestaande en toekomstige handelaars. Zonder voldoende parking voor de deur of dichtbij hun zaak, verkiezen zij cliënteel.”
 • “Wat niet besproken is: eenrichtingsverkeer in Kerkstraat en Vanderbekenlaan, deze zijn te smal om kruisend verkeer toe te laten.”
 • “Een dorpskern die zo vooruitstrevend is, die als voorbeeld dient voor andere gemeenten.”
 • “Aandacht voor het kort parkeren. Dat dit kort blijft.”
 • “Maak er een gezellige dorpskern van die aantrekkelijk is voor horeca en handelszaken en waar je rustig even kan gaan zitten voor een babbel met een bekende die je tegenkomt.”
 • “Denk aan het sluipverkeer”
 • “Parkeerplaatsen aub”
 • “Zwaar verkeer vermijden”
 • “Veel succes met het vinden van een juist evenwicht voor bewoners en middenstand. Maak er een veilige dorpskern van! Het kan er alleen maar beter op worden”

Was je aanwezig, en zie je jouw aandachtspunt er niet bij staan? Laat het ons zeker weten via dorpskern@oud-turnhout.be.

Verdere stappen

Er is dus nog niets beslist, integendeel. Op 20 juni is er een nieuw participatiemoment. Alvorens er beslissingen genomen worden, krijgen alle inwoners, bezoekers, handelaars, kortom iedereen die wil, nog de kans om feedback te geven op hoe de dorpskern er in de toekomst zal uitzien.