home-page

Veelgestelde vragen

We kregen heel veel vragen binnen voor, tijdens en na het participatiemoment van 20/6. We proberen deze allemaal te beantwoorden. Veel van deze vragen worden momenteel nog uitgebreid onderzocht. Van zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, nemen we deze ook op in onderstaande lijst.

Wanneer zal er gewerkt worden?

We hebben een planning opgesteld, deze kan nog wijzigen in de loop van het traject.

In een eerste fase (2022-2023) voorzien we dat de centrumparking en hoppinpunt Tramwissel aangelegd worden. Er wordt ingezet op aangename looproutes richting centrum, waarbij ook de groene omgeving rond de Aa wordt heringericht. Wanneer dit gerealiseerd is, komt er al een proefopstelling op de ventweg. We willen de plannen van fase 2 dan al uitproberen, zodat we ze kunnen evalueren en bijsturen, indien nodig.

Tijdens de tweede fase (2025-2026) staat de heraanleg van de ventweg en de knip ter hoogte van brasserie Rimbaud op de planning. Dit wordt nadien opnieuw geëvalueerd.

Pas in een laatste fase (2026-2027) wordt het dorsplein heraangelegd.

Hoeveel tijd zullen de werken in beslag nemen?

We hebben nu nog geen concreet zicht op de duurtijd van de werken.

Werken zonder hinder is niet mogelijk. We vinden het wel belangrijk om de hinder voor de weggebruikers, omwonenden en ondernemingen zoveel mogelijk te beperken. We gaan voor elke fase op voorhand graag met alle betrokkenen in gesprek hierover.

Wat is een hoppinpunt?

Een hoppinpunt is een plaats waar je comfortabel de bus kan nemen, waar je - ook met een rolstoel - vlot op en af kan stappen, waar je je fiets veilig kan stallen en waar je droog en in een aangename omgeving op de bus kan wachten. Aan het hoppinpunt ‘Tramwissel’ komt bovendien een grote parking met laadpalen voor elektrische wagens en voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er komen ook deelfietsen. Iedereen zal gebruik kunnen maken van de deelfietsen. Zo kan je de laatste kilometers naar je bestemming met de fiets doen. Zo kan je bv. afstappen aan Tramwissel en met een deelfiets aangenaam verder rijden naar het industrieterrein van Bentel. We werken ondertussen aan een veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers tussen de Steenweg op Turnhout (N18) en het industrieterrein Bentel. 

Hoe zal het hoppinpunt eruitzien?

Het hoppinpunt aan Tramwissel wordt een mobiliteitsknooppunt waar je op een comfortabele en toegankelijke manier de bus kan nemen, waar je je auto kan parkeren en je fiets veilig kan stallen en waar je ook een deelfiets kan ontlenen. Reizigers die hier met de bus toekomen kunnen bijvoorbeeld met de deelfiets verder naar bedrijvenzone Bentel rijden. We hebben nog geen concrete tekening van hoe het hoppinpunt eruit zal zien. Dit zal in het najaar van 2022 concreet uitgetekend worden. Op de ventweg zal geen hoppinpunt voorzien worden. Ook in de omgeving van het dorpsplein zal een hoppinpunt komen. Hier komen naast deelfietsen ook deelauto’s (deelauto’s zijn reeds aanwezig – zullen behouden blijven en gekoppeld worden aan het hoppinpunt thv het dorpsplein). Dit zal pas in de laatste fase gerealiseerd worden.

Hoeveel parkeerplaatsen zullen er na de heraanleg zijn?

De centrumparking De Djoelen is reeds aangelegd. Hier zijn en blijven 70 parkeerplaatsen. We voorzien bovendien een 45-tal parkeerplaatsen in de centrumparking Tramwissel. We onderzoeken hoeveel van deze plaatsen best voorbehouden worden voor personen met een handicap. De norm is 6% van het totaal voorziene aantal parkeerplaatsen. Het zullen er dus minstens 3 worden.  Ter hoogte van de huidige ventweg zal elke parkeerplaats tot 5 keer meer gebruikt kunnen worden, doordat we hier blauwe zone maken. In aantal zullen er dus minder parkeerplaatsen zijn, maar in gebruik zullen het er juist meer zijn. De vrijgekomen ruimte kunnen we zo inzetten om de levensader van onze gemeente nog meer leven in te blazen, en voldoende ruimte te voorzien zodat je als bewoner of als klant veilig je huis of winkel kan buitenstappen, in een verkeersluwe zone terecht komt, waar het aangenaam wandelen is. Voor de fietsers voorzien we een apart afgescheiden fietspad. 

Worden er laadpalen voorzien?

Ja, het is de bedoeling om zeker op de centrumparkings laadpalen voor elektrische auto’s te voorzien.  

Door te knippen aan Brasserie Rimbaud zullen er meer wagens aan de lichten afslaan. Wat tijdens het fiets-spitsuur nu soms al een uitdaging is. Worden er aanpassingen gedaan aan de lichten?

Dit zal worden geëvalueerd. De lichtenregeling is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij zijn als partner nauw betrokken bij het project. Indien nodig wordt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de lichtenregeling aangepast.

Welk gebied zal blauwe zone worden?

Op dit moment is er enkel een blauwe zone aan de noordkant van de gewestweg. Bedoeling is om dit te kopiëren naar de zuidkant. Er zal dan niet meer geparkeerd worden op de ventweg, maar langs de gewestweg. Ook hier zal de blauwe zone ingevoerd worden. Er wordt nog onderzocht om de blauwe zone verder uit te breiden naar omliggende straten, en verder op de gewestweg.

Worden er bewonerskaarten voorzien?

Langs de gewestweg worden geen bewonerskaarten voorzien omdat we daar juist willen inzetten op kortparkeren om onze lokale handel zo veel mogelijk zuurstof te geven. 

We bekijken verschillende mogelijkheden om te voorkomen dat het parkeerprobleem zich gewoon verplaatst naar de omliggende straten. Bewonerskaarten en uitbreiden blauwe zone zijn twee mogelijke opties die we momenteel onderzoeken.

Zullen er nog activiteiten op het dorpsplein mogelijk zijn?

We willen dat er van alles te beleven valt in Oud-Turnhout. Het is dan ook de bedoeling dat activiteiten zoals Zomer op het Plein mogelijk zijn op ons dorpsplein. We hebben er in het ontwerp alleszins rekening mee gehouden dat de wekelijkse markt nog steeds haar vaste plaats heeft op het dorpsplein. Ook hebben we rekening gehouden met de kermis. Deze zal ook op het dorpsplein kunnen blijven door het tijdelijk afsluiten van Dorp en het eerste deel van Neerstraat tot aan centrumparking Djoelen. Het is belangrijk dat de centrumparkings bereikbaar blijven. We begrijpen dat het afsluiten van de weg voor het gemeentehuis zelfs voor enkele dagen niet vanzelfsprekend is, maar is de enige optie om het dorpsplein half te kunnen ontharden. Dit was de keuze die duidelijk naar voren kwam tijdens één van de participatiemomenten. Alle groepen hebben toen unaniem gekozen voor een half verhard-half onthard dorpsplein. We zullen de nodige maatregelen nemen om de hinder te beperken.

Vraag om de bestaande knip in Nadorst op te nemen in het plan

Het was in elk geval de bedoeling om de bestaande knip te behouden, maar dit stond nog niet ingetekend op de plannen. We voegen dit toe.

Blijven de achterste private parkings op Dorpsplein bereikbaar? Alle private parking zullen bereikbaar blijven. Wanneer er tijdens de werken een parking tijdelijk onbereikbaar is, zal dit tijdig gecommuniceerd worden met de eigenaars.

Vraag naar mobiliteitsmaatregelen in Van der Bekenlaan en Kerkstraat

Binnen het project ‘Hart voor Oud-Turnhout’ zullen we enkel beslissingen nemen over het parkeren in (een deel van) Van der Bekenlaan en Kerkstraat, om te voorkomen dat de parkeerproblematiek van de dorpskern naar deze straten verschuift. Het bestuur heeft echter wel de intentie om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken en sluipverkeer te weren. In het mobiliteitsplan zijn al enkele concrete mogelijke ideeën opgenomen over hoe dit kan. Dit is een apart project, waarover het bestuur van Oud-Turnhout eerst nog met de bewoners en andere betrokkenen in gesprek wil gaan, alvorens hierover beslissingen te nemen.

Kan er een kiosk komen op het dorpsplein?

Wat vast staat is dat er een half verhard-half onthard dorpsplein zal komen, waar ruimte is om elkaar te ontmoeten. Het concrete ontwerp voor het dorpsplein zal pas in 2025-2026 gemaakt worden, omdat we na de heraanleg van de ventweg en de realisatie van de knip ter hoogte van Brasserie Rimbaud op basis van een grondige evaluatie concreet zullen vastleggen waar nood aan is: aan meer parking? Meer ontmoetingsruimte? Meer ruimte voor dat het water weg kan op onverharde plaatsen? Nood aan iets anders?  Op dat moment kan ook de keuze gemaakt worden om een kiosk te voorzien op het dorpsplein.

Welke aanpassingen komen er om het kruispunt van de gewestweg met de Steenweg op Oosthoven veiliger te maken? Dit is een apart deelproject met een eigen timing dat met het Agentschap Wegen en Verkeer en andere bovenlokale partners verder uitgewerkt moet worden. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen de inwoners en andere belanghebbende betrokken worden.

Is er voldoende ruimte voor uitrijdende wagens van achterliggende parkings om te wachten alvorens de steenweg op te rijden, of komen zij in conflict met fietsers?Er is voldoende ruimte om de parking uit te rijden richting ventweg. Ook wanneer men de ventweg verlaat en de steenweg wil oprijden, is er voldoende wachtruimte, zodat men niet op het fietspad zal staan.

Waar mag ik op dit moment mijn wagen parkeren binnen de dorpskern?

Momenteel kan je gebruik maken van de publieke parkings Tramwissel en Djoelen (in de Neerstraat). Daarnaast kan je langsparkeren in de blauwe zone naast de Steenweg op Turnhout gedurende 1 uur. Op de ventweg mag je parkeren op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Ook op het dorpsplein en langs Dorp zijn publieke parkeerplaatsen voorzien. In de Van der Bekenlaan en Kerkstraat zijn langs de rijbaan ook diverse parkeerplaatsen.

Andere parkeerplaatsen dan bovenstaande zijn niet publiek toegankelijk en daar mag je dus niet parkeren. Op het ontwerpplan kan je de verschillende parkeerplaatsen onderscheiden van elkaar. De openbare parkeerplaatsen zijn aangeduid in het blauw, de private parkeerplaatsen in het bruin.

 

We kregen heel concrete vragen en suggesties over specifieke plaatsen. Deze geven we door aan de juiste diensten en/of onderzoeken we verder in de komende weken.